ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2015 tại hội trường văn phòng 169 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Công ty ECI Saigon long trọng tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015.

Thành phần được mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015 là tất cả các cổ đông thể nhân và pháp nhân của ECI Saigon. Đại hội có sự tham dự của 05 cổ đông pháp nhân: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI), Ngân hàng Việt Á (VietABank), Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát (ECI Land), Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC). Tính đến 8h 45 phút sáng, số cổ đông và đại diện được ủy quyền về tham dự Đại hội là  35 cổ đông - đại diện cho 7.582.658 cổ phần - chiếm tỷ lệ 88,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015 của ECI Saigon đã hội đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội. 

 
Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 5 thành viên:
- Ông Trương Phú Cường, Chủ tịch HĐQT ECI Saigon - Chủ tịch đoàn.

- Ông Phương Xuân Thụy, Phó Chủ tịch HĐQT ECI Saigon.

- Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên HĐQT ECI Saigon.

- Ông Đỗ Viết Lập, Tổng GĐ ECI Saigon.

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Kiểm soát ECI Saigon.

Đại hội đã thông qua nội dung các báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014. Kế hoạch định hướng năm 2015, dự kiến kết quả SXKD năm 2015. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty, các hoạt động cũng như những quyết sách và chủ trương của HĐQT trong thời gian tới.

 

Kết quả Đại hội: 
Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các nội dung quan trọng như : 

- Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban TGĐ 

- Thông qua báo cáo tài chánh 2014 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thù lao HĐQT và BKS 2016 và báo cáo thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông 2016.

- Thông qua chức danh người đại diện theo Pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT. Giao HĐQT chủ trì việc soạn thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới 2014, và xin ý kiến Cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp Luật.

Sau 03 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông 2015 biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

 

Một số hình ảnh tại Đại Hội Đồng Cổ Đông  2015:

 

Toàn cảnh Đại hội Đồng Cổ Đông Năm 2015

 

Ông Trương Phú Cường thay măt HĐQT tặng hoa Ông Đỗ Viết Lập, Tổng Giám Đốc mới được bổ nhiệm của ECI Saigon. 

 

Ông Thomas Lau Hermansen, cổ đông Đan Mạch, Trưởng Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông báo cáo Đại hội kết quả  thẩm tra tư cách cổ đông.

 

Ông Trương Phú Cường, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại Hội 

 

 

Ông Võ Thanh Hà – MC Đại hội - trình bày quy chế làm việc của Đại hội.

 

 

Chủ tịch đoàn (từ trái sang): Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Kiểm soát HĐQT - Ông Đỗ Viết Lập, Tổng Giám Đốc ECI Saigon - Ông Trương Phú Cường, Chủ tịch HĐQT ECI Saigon - Ông Phương Xuân Thụy, Phó Chủ tịch HĐQT ECI Saigon - Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên HĐQT ECI Saigon.

 

Ban Thư ký (từ trái sang): Bà Thái Thị Thu Hà, Bà Nguyễn Thị Phượng, Bà Đỗ Huỳnh Thảo Nguyên.

 

Ban Bầu cử gồm: Ông Nguyễn Lê Quốc Cường, Ông Nguyễn Nhật Tân, Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh.

 

 

Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên HĐQT ECI Saigon trình bày báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty, các hoạt động cũng như những quyết sách và chủ trương định hướng của HĐQT trong thời gian tới.

 

Ông Đỗ Trung Đức – Phó TGĐ ECI Saigon trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; dự kiến kết quả SXKD năm 2015.

 

Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Kiểm soát ECI Saigon trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

 

Ông Phương Xuân Thụy, Phó Chủ tịch HĐQT ECI Saigon trình bày các tờ trình báo cáo sẽ thông qua trong Đại hội.

 

Trong phần thảo luận của Đại hội, Ông Huy Phương - đại diện theo ủy quyền – phát biểu thời gian qua ECI Saigon đã xây dựng được thương hiệu và đứng vững đến hôm nay. Điều đó thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tập thể Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên ECI Saigon. Ông tin sự nỗ lực của ECI Saigon sẽ được bù đắp và mong rằng các cổ đông sẽ tiếp tục hỗ trợ, động viên cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty ECI Saigon vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

 

Cổ đông Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vạn Vạn Đô – cho rằng ECI Saigon đã thể hiện những nỗ lực rất lớn để tồn tại qua khó khăn; đó là công lao của cán bộ công nhân viên ECI Saigon. Những thiếu sót là trách nhiệm của HĐQT và Ban Điều hành Công ty. Ông chia sẻ giải pháp của công ty Ông khi gặp phải tình trạng khó khăn tương tự ECI Saigon. Ông tin tưởng HĐQT và Ban TGĐ ECI Saigon sẽ phát huy những ưu điểm, thế mạnh của mình đưa ECI Saigon phát triển trong thời gian tới và mong HĐQT và Ban TGĐ ECI Saigon quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, để bức tranh của ECI Saigon sáng sủa hơn trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông năm tới.

 

Ông Thomas Lau Hermansen nhận định Việt nam đã tham gia TPP nên ECI Saigon cũng như những doanh nghiệp khác phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt. Những năm qua ECI Saigon đã có được nhiều dự án lớn và tương lai có khả năng tìm kiếm được những dự án tốt, khách hàng tốt. Ông Thomas chúc ECI Saigon sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

 

Đại hội thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ và BKS với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị  kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS với tỉ lệ biểu quyết 98,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014 với tỷ lệ biểu quyết  98,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thù lao HĐQT và BKS năm 2016 trình thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Bà Nguyễn Thị Phượng, Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

 

Ông Trương Phú Cường, Chủ tịch HĐQT ECI Saigon phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015.

Thông tin cổ đông liên quan

Cl
Cl