Hỏi đáp - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

Hỏi đáp - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

Hỏi đáp - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

Hỏi đáp - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

Hỏi đáp - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)
Hỏi đáp - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)
Hỏi đáp
Gửi câu hỏi

IconHỏi đáp

01

Thế nào là nhà thầu có tư cách hợp lệ?

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 5. Riêng đối với điều kiện nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ bắt buộc áp dụng khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký nhà thầu (điểm a, khoản 5, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014). Theo đó, ngoại trừ điều kiện về đăng ký nhà thầu thì việc quy định và đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu căn cứ vào các điểm từ a đến h khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu đã nêu.

Gửi câu hỏi

Chọn danh mục
Câu hỏi
a
Cl
Cl