Tuyển dụng
ECI Group
  Số TT   Chức danh   Số lượng   Nơi làm việc   Ngày đăng   Ngày hết hạn
  1   Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật   1   Tp.HCM   19/02/2014   30/04/2014
  2   Phó phòng Hành chính – Nhân sự   1   Tp.HCM   19/02/2014   30/04/2014
  3   Giám Đốc Dự Án   5   Tp.HCM   19/02/2014   30/04/2014
  4   Kỹ Sư Cơ Khí   10   Tp.HCM - Các Tỉnh   19/02/2014   30/04/2014
  5   Trưởng phòng/Phó phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu   1   Tp.HCM   19/02/2014   30/04/2014